آشنایی با دانشکده

تاریخچه دانشکده :

   پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با دانشکده علوم انسانی از نخستین سالهای تأسیس واحد ورامین در محل دانشکده کشاورزی با دو رشته ادبیات فارسی و الهیات، کلید خورد و سپس در سال 1375 با انتقال رشته های علوم انسانی به سایت مجتمع پیشوا و بعدها با گسترش سایر رشته های حوزه علوم انسانی و افزایش تعداد دانشجویان، قابلیت های ایجاد دانشکده ای مجزا با تمام امکانات و تجهیزات، فراهم گردید و درسال 1385 با انتصاب اولین رئیس و معاون دانشکده و تکمیل چارت اداری، این دانشکده رسماً شکل گرفت و فعالیت های علمی و پژوهشی خود را بطور مستقل آغاز و ساماندهی نمود. این دانشکده به عنوان دومین دانشکده این واحد جامع، یکی از قطب های منطقه در حوزه علوم انسانی به حساب می آید. فضای آموزشی و اداری این دانشکده 6300 متر مربع می باشد و درحال حاضر دارای2860 نفردانشجو در مقاطع مختلف در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده دارای 7 گروه آموزشی (زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، حقوق، الهیات، حسابداری، باستان شناسی و معارف اسلامی) می باشد و تعداد73نفر عضو هیأت علمی در این دانشکده به امرآموزش و پژوهش می پردازند.