امور عمومی و اداری دانشکده

اداره امور عمومی و اداری دانشکده علوم انسانی

جعفر مهدی پور: مسئول امور عمومی و اداری

تحصیلات: کارشناسی ارشد زیست شناسی

شماره تماس: 36728011     داخلی: 222

معرفی:

اداره امور عمومی دانشکده ، مسئولیت برنامه ریزی جهت تسهیل امور و ارتقای کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی به سایر واحدهای فعال اداری در دانشکده را بر اساس سیاست های راهبردی معاونت اداری و مالی واحد، بر عهده دارد.

رئوس وظایف اصلی:

 • رسیدگی به امورکارکنان و نظارت بر انجام خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل دانشکده
 • تقسیم کار و تعیین شرح وظایف پرسنل خدمات و نظارت بر حسن انجام کار نیروهای خدماتی
 • نظارت بر نظافت کلیه قسمت های دانشکده از جمله دفاتر اداری، اتاق استادان، کلاس های درس، محوطه و سایر بخش ها.
 • مراقبت بر امر حضور و غیاب کارکنان ودرخواست مرخصی آنان
 • حفظ وکنترل اموال و نظارت و ثبت هرگونه تغییر وجابجایی ویا اسقاط اموال در دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف امور دفتر و بایگانی و توزیع مناسب نامه ها و روزنامه در بخش های مختلف دانشکده
 • بررسی درخواست کالاهای مصرفی و ملزومات مورد نیاز بخش های مختلف دانشکده و پی گیری جهت تهیه و تأمین آن.
 • پی گیری امور عمرانی، تأسیساتی و تعمیراتی بخش های مختلف دانشکده و رفع نواقص آن
 • پی گیری برگزاری منظم شوراها و جلسات اداری دانشکده
 • نظارت بر امورآبدارخانه و روند توزیع مناسب غذای استادان وکارکنان
 • هماهنگی و نظارت بر امور سالن اجتماعات و همکاری با قسمتهای مختلف واحد جهت برگزاری مراسم ها ، سخنرانی ها و ...
 • کنترل نحوه عملکرد انتشارات دانشجویی و کتابخانه دانشکده و رسیدگی و پی گیری امورآنان با همکاری حوزه های مربوطه  
 • هماهنگی امور در برگزاری امتحانات داخلی با آماده سازی سالن ها وسایر نیازهای تدارکاتی