گروه زبان انگلیسی

گزارش پیشینه گروه زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا در سال 1379 با تاسیس رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی در دانشگاه پیشوا فعالیت خود را آغاز کرد. با گسترش شاخه­های مختلف، در حال حاضر سه گرایش تربیت مترجم زبان انگلیسی (کد 152)، آموزش پیوسته زبان انگلیسی (کد 219) و آموزش ناپیوسته زبان انگلیسی (کد 157) در مقطع کارشناسی در این گروه وجود دارد. رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد (کد 237) نیز در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به گروه افزده شد و در حال حاضر تعداد 44 دانشجو (ورودی سالهای 93 و 94) در پردیس دانشگاه ورامین در حال تحصیل در این مقطع هستند. با تاسیس رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکترای تخصصی، دانشجویان پذیرفته شده در این مقطع تحصیل خود را از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 آغاز خواهند کرد. تعداد اعضای هیئت علمی در این گروه یازده نفر است (سه استادیار و هشت مربی).