مدیر گروه

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی اشرف چگینی

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  زبان و ادبیات عرب        دانشگاه : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات عرب  دانشگاه: واحد تهران مرکزی

کارشناسی:  زبان و ادبیات عرب  دانشگاه : واحد تهران مرکزی

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 94 تاکنون

سوابق آموزشی:

تدریس دروس مقطع کارشناسی از ال 81 تاکنون

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد از سال 93 تاکنون