مدیر گروه

مشخصات  شخصی:                                                                                  

نام و نام خانوادگی: بیتا سودایی

وضعیت: عضو هیات علمی و مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

گروه آموزشی باستان شناسی

مرتبه علمی: استادیار     

پست الکترونیکی: [email protected]

تلفن تماس: 021-36728012-داخلی 273

 

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری :باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد :باستان شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی :تاریخ دانشگاه تهران

 

 

 سمت اجرائی : مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه آزاداسلامی ورامین – پیشوا  از سال 91 تا کنون

سابق آموزشی :

تدریس دروس مقطع کارشناسی از سال 86 تاکنون

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد از سال 94