مدیر گروه

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : علی پور عباس

وضعیت: عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا

 

گروه آموزشی: حقوق

مرتبه علمی: استادیار

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  حقوق عمومی            دانشگاه : علوم تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد: حقوق عمومی  دانشگاه: تهران

کارشناسی: حقوق                    دانشگاه :تبریز

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه حقوق از سال 93 تاکنون

سوابق آموزشی:

تدریس دروس مقطع : کارشناسی از سال 85 تاکنون

تدریس دروس مقطع :  کارشناسی ارشد از سال 93 تاکنون