هیات علمی

              لیست اسامی استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

کاظم دزفولیان راد

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

استاد

 سید محمد  ترابی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

دانشیار

 بهمن  سیدنظری

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

دانشیار

محمدعلی  شفایی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

علیرضا  قوجه زاده

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

اشرف  چگینی

زبان و ادبیات عرب

دکتری

استادیار

طاهره  خبازی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

معصومه  خدادادی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

زهره  صادقی افجه

برنامه ریزی درسی

دکتری

استادیار

شمسی واقف زاده

زبان و ادبیات عرب

دکتری

استادیار

زهرا سلیمانی

زبان و ادبیات عرب

دکتری

استادیار

 مهری  بهفر

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

فریبا  مرادی

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

مربی

سهیلا  حقیقی آذر

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 الهام  خیاطان

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

مرجان علی اکبرزاده

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 پرستو یمینی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

اصغر  بهاری

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

مربی

 محمد  بختیاری

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

مربی

 مریم  حاجیان

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 مژده  کما لی فر

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 فیروزه  کدخدایی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 نسرین سادات شریفی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 ابراهیم  ممتاز

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

 سید احمد  قاسمی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

فاطمه  فیض

زبان و ادبیات عرب

دکتری

مربی

سیده فاطمه  میرآقاسی

مدرسی معارف اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

عاطفه  امینی نیا

حقوق بین الملل

دکتری

استادیار

محمد  باباپور

حقوق خصوصی

دکتری

استادیار

 علی  بادامچی

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

مربی

علی  پورعباس

حقوق عمومی

دکتری

استادیار

قاسم  رنجبران

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

استادیار

 زهرا  زبرجد

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مربی

 هاله  شاعری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

امید  شعبانی

حقوق خصوصی

دکتری

مربی

رقیه  شهابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

محسن طاهری جبلی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

مربی

جمشید عسگر رمکی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مربی

 لادن  فرومند

حقوق عمومی

دکتری

استادیار

 لیلا  قلیجایی

حقوق علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

مربی

  مهدی کردبچه

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

مربی

  مسعود گماری

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

مربی

عبدالعلی  محمدی جوزانی

حقوق خصوصی

دکتری

استادیار

روح اله  مهمانوازان

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مربی

هادی  میرزایی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

استادیار

شکراله  نیکوند

حقوق خصوصی

دکتری

استادیار

ایرج  نوروزی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

 ندا  قراگوزلو

زبان شناسی همگانی

دکتری

استادیار

ندا  هدایت

زبان شناسی همگانی

دکتری

استادیار

مصطفی امیری

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

نسرین  شریف رازی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

 پرویز یوسفی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

یعقوب  جوادی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

مژگان کوهپایه زاده

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

غلامحسین کرمی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

مجید  غنی زاده

زبان شناسی همگانی

کارشناسی ارشد

مربی

ناصرعلی  افضل نژاد

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

دکتری

استادیار

حسن  اسدی

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

دکتری

استادیار

اکبر احمدی

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

دکتری

استادیار

عزت اله  نصیری

فلسفه و کلام اسلامی

دکتری

استادیار

علی  مردانی

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

کارشناسی ارشد

مربی

عمران  عسگری

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

کتایون  عباسپور

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

کارشناسی ارشد

مربی

مهناز  فرحمند

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

کارشناسی ارشد

مربی

مهین  جوانمرد

الهیات (فقه و مبانی حقوق)

کارشناسی ارشد

مربی

قدسیه السادات  هاشمی

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

زری باغانی ثانی

الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

پروین  پورمجیدیان

فرهنگ وزبان شناسی باستانی

دکتری

استادیار

بیتا  سودایی

باستان شناسی

دکتری

استادیار

پوریا  کاشانی

مرمت اشیاء تاریخی و باستان شناسی

دکتری

استادیار

تیمور  اکبری

باستان شناسی

دکتری

استادیار

روح اله   یوسفی زشک

باستان شناسی

دکتری

مربی

محمد حسین  بهشتی

آمار

دکتری

استادیار